Beleidsadviseur AERIUS en VTH

Location
Utrecht
Start date
01/07/2022
End date
01/07/2023
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ160800
Share this request:

Beleidsadviseur AERIUS en VTH
Heb jij ruime ervaring met beleidsadvisering en heb jij ervaring met complexe programma’s of projecten op het raakvlak tussen beleid en uitvoering?
Wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van één van de grootste opgaven voor Nederland en wordt jij enthousiast van de uitdagingen op het vlak van toestemmingsverlening, alsmede rekenmodellen? De gezamenlijke provincies werken samen aan de stikstofaanpak en zijn op zoek naar een stevige en kundige beleidsadviseur AERIUS en VTH.
Ben je onze droomkandidaat? Lees snel verder!

De opdracht
Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over de Programmatische Aanpak Stikstof, kenmerkt de stikstofaanpak zich door een zeer hoge dynamiek. Het kabinet en de provincies zijn sinds die tijd op zoek naar houdbare en structurele oplossingen voor de ontstane impasse. De interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt provincies bij de verdere ontwikkeling van deze aanpak.
Het nieuwe kabinet heeft de ambitie verhoogd en wil de doelen voor vermindering van de stikstofbelasting van de natuur al in 2030 realiseren. Dit vraagt de komende jaren een forse extra inspanning van alle betrokken partijen. Provincies vervullen een essentiële rol in de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij is tevens de ambitie om de stikstofproblematiek niet geïsoleerd aan te pakken, maar in samenhang met andere opgaven in het landelijk gebied.
Rijk en provincies zetten zo samen stappen om tot een echte structurele oplossing te komen. 

Vanuit de programmalijn “Uitvoeringsbeleid VTH”  ondersteunen we de provincies bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid, regelgeving en instrumentarium voor Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
dragen we zorg voor een pro actieve toetsing en inbreng op uitvoerbaarheid en juridisch houdbaarheid in de voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming; ondersteunen we programmabreed bij kennisontwikkeling, -deling en -borging over Monitoring en Data stikstof en zorgen we voor programmabrede provinciale inbreng in de doorontwikkeling en optimalisering van AERIUS als instrument voor toestemmingsverlening.
Het AERIUS instrumentarium draagt er als centrale informatievoorziening aan bij dat de maatschappelijke opgaven omtrent stikstof(depositie) berekend en bepaald kunnen worden. De berekeningen die met het rekeninstrumentarium worden gemaakt en de informatie die het toont, spelen een belangrijke rol bij de toestemmingsverlening, maar ook bij het monitoren van het behalen van de natuurdoelstellingen in Natura 2000-gebieden

Wie zijn wij?
Het IPSN is een coördinerend en ondersteunend programma. Het helpt de provincies in samenwerking met het Rijk te komen tot een uitvoerbare, haalbare en effectieve aanpak. Ons werk vindt plaats in het centrum van de bestuurlijke besluitvorming. We dragen daar zorg voor ordentelijke en transparante (interprovinciale en interbestuurlijke) besluitvorming in een duidelijk gestructureerd proces.

Wij ondersteunen provincies door te verduidelijken op welke onderdelen (gezamenlijke) koersbepaling van provincies nodig is. We doen dat voor zowel de korte als de langere termijn. En wij brengen in beeld op welke wijze gezamenlijk kan worden gewerkt aan een effectieve aanpak gericht op doelbereik met bijbehorend instrumentarium. We ondersteunen provincies proactief bij het uitvoeren van hun taak in alle fasen van het programma, maar nemen niet hun verantwoordelijkheden over.
Daarnaast ondersteunen we provincies om te komen tot duidelijke (samenwerkings)afspraken met het Rijk, waarbij ieder bijdraagt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden.
Het programma IPSN opereert vanuit de vereniging IPO en brengt daarbij de belangenbehartiging en beleidsvorming door het IPO bureau samen met de uitvoerings- en ondersteunende kracht van BIJ12. De programmaorganisatie is daartoe opgebouwd uit zowel medewerkers vanuit IPO bureau als vanuit BIJ12 (een deel van de bemensing wordt door BIJ12 en/of IPO ingehuurd t.b.v. de programmaorganisatie) en versterkt met detacheringen vanuit provincies.

Wie zoeken we?
Een ervaren en stevige beleidsadviseur. Je hebt ruime ervaring als beleidsadviseur op het gebied van landelijk gebied of milieu in een politiek bestuurlijke omgeving (ervaring met het stikstofdossier is daarbij een pré), bij voorkeur bij een provincie. Je bent strategisch, analytisch en kijkt ver vooruit. Tegelijk weet je strategie en lange termijn ontwikkelingen ook te vertalen in effectieve bestuurlijke adviezen met oog voor de uitvoering in het hier en nu. Je hebt het organisatorisch vermogen om de belangen en behoeften van de uitvoeringspraktijk binnen te brengen in het portfoliomanagement en de beleidscyclus van AERIUS. Je overziet de inhoud van het programma Stikstof en Natuur en de bestuurlijke/beleidsmatige keuzes en dilemma’s en draagt zorg voor integrale adviezen voor de ambtelijke en bestuurlijke commissie stikstof. Je kunt omgaan met verschillende belangen en een divers krachtenveld. Je werkt en denkt vanuit wat nodig is voor de 12 provincies.

Taken
Je gaat deel uitmaken van de programmaorganisatie IPSN en bent daarbij de rechterhand van de opgavemanager AERIUS. Samen met een team van specialisten, beleidsmedewerkers en overige adviseurs sta je aan de lat voor de voorbereiding van (bestuurlijke) besluitvorming door provincies op het vlak van het AERIUS instrumentarium. Dit doe je in nauwe afstemming met onze Rijkspartners vanuit het ministerie van LNV en IenW, alsmede met het RIVM dat het AERIUS instrumentarium in beheer heeft. Het AERIUS instrumentarium bestaat uit verschillende modules en ondersteunt van daaruit enerzijds de vergunningverlening d.m.v. een rekentool en register, maar anderzijds ook beleidsontwikkelingen en gebiedsplannen via bijvoorbeeld AERIUS Monitor. Jij helpt de opgavemanager om de samenhang en voortgang van de informatievoorziening vanuit AERIUS te organiseren en bewaken, waarbij de koppeling met VTH een voorname rol speelt. Je hebt goed overzicht op de opgaven waarvoor de programmalijn VTH van IPSN aan de lat staat, dit in samenhang met de andere programmalijnen en helpt vanuit die brede blik mee om waar dat nodig is beleids- of bestuurlijke adviezen op te stellen. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van IPSN, Bij12 en provincies en bent hands-on.

Wat vragen we?
Jij bent onze gedroomde kandidaat als:

 • je academisch denk- en werkniveau hebt, aangevuld met ervaring in bestuurlijke processen;
 • je aantoonbaar langdurige ervaring hebt met beleidsadvisering bij de overheid, bij voorkeur op het gebied van het landelijke gebied, milieu, landbouw en natuur (extra punten), ICT en bij voorkeur bij een provincie (extra punten);
 • dan wel je aantoonbare affiniteit hebt met het werkveld (natuur, landbouw, klimaat, water)
 • Je een brede blik hebt, nieuwsgierigheid bent naar de vraag achter de vraag, het leuk vindt om in een zeer dynamische omgeving tot ordentelijke en gemeenschappelijk gedragen adviezen te komen.
 • Je creatief en flexibel bent: je kan improviseren en daarmee de wendbaarheid van de organisatie vergroten.
 • je een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner bent in een interbestuurlijke setting;
 • je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving.
 • je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud / uitvoering.
 • Je een bruggenbouwer bent met communicatieve vaardigheden en verbindende capaciteiten.
 • Je onder hoge druk effectief en efficiënt kan blijven werken, daarbij lol blijft houden in het werk en je werk met de nodige humor doet.
 • Je andere collega’s motiveert om samen het gewenste resultaat te behalen.

De opdracht is voor 24 tot 32 uur per week, voor minimaal 1 jaar met de optie tot verlenging met 2 x 12 maanden. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).  
Binnen de organisatie wordt er hybride gewerkt; we hebben werkplekken in zowel Utrecht als Den Haag en daarnaast behoort thuiswerken ook tot een mogelijkheid
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/07/2022
13/07/2022
01/07/2023
Provincie Utrecht
SRQ160800
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/07/2022
01/07/2023
32

Beleidsadviseur AERIUS en VTH
Heb jij ruime ervaring met beleidsadvisering en heb jij ervaring met complexe programma’s of projecten op het raakvlak tussen beleid en uitvoering?
Wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van één van de grootste opgaven voor Nederland en wordt jij enthousiast van de uitdagingen op het vlak van toestemmingsverlening, alsmede rekenmodellen? De gezamenlijke provincies werken samen aan de stikstofaanpak en zijn op zoek naar een stevige en kundige beleidsadviseur AERIUS en VTH.
Ben je onze droomkandidaat? Lees snel verder!

De opdracht
Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over de Programmatische Aanpak Stikstof, kenmerkt de stikstofaanpak zich door een zeer hoge dynamiek. Het kabinet en de provincies zijn sinds die tijd op zoek naar houdbare en structurele oplossingen voor de ontstane impasse. De interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt provincies bij de verdere ontwikkeling van deze aanpak.
Het nieuwe kabinet heeft de ambitie verhoogd en wil de doelen voor vermindering van de stikstofbelasting van de natuur al in 2030 realiseren. Dit vraagt de komende jaren een forse extra inspanning van alle betrokken partijen. Provincies vervullen een essentiële rol in de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij is tevens de ambitie om de stikstofproblematiek niet geïsoleerd aan te pakken, maar in samenhang met andere opgaven in het landelijk gebied.
Rijk en provincies zetten zo samen stappen om tot een echte structurele oplossing te komen. 

Vanuit de programmalijn “Uitvoeringsbeleid VTH”  ondersteunen we de provincies bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid, regelgeving en instrumentarium voor Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
dragen we zorg voor een pro actieve toetsing en inbreng op uitvoerbaarheid en juridisch houdbaarheid in de voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming; ondersteunen we programmabreed bij kennisontwikkeling, -deling en -borging over Monitoring en Data stikstof en zorgen we voor programmabrede provinciale inbreng in de doorontwikkeling en optimalisering van AERIUS als instrument voor toestemmingsverlening.
Het AERIUS instrumentarium draagt er als centrale informatievoorziening aan bij dat de maatschappelijke opgaven omtrent stikstof(depositie) berekend en bepaald kunnen worden. De berekeningen die met het rekeninstrumentarium worden gemaakt en de informatie die het toont, spelen een belangrijke rol bij de toestemmingsverlening, maar ook bij het monitoren van het behalen van de natuurdoelstellingen in Natura 2000-gebieden

Wie zijn wij?
Het IPSN is een coördinerend en ondersteunend programma. Het helpt de provincies in samenwerking met het Rijk te komen tot een uitvoerbare, haalbare en effectieve aanpak. Ons werk vindt plaats in het centrum van de bestuurlijke besluitvorming. We dragen daar zorg voor ordentelijke en transparante (interprovinciale en interbestuurlijke) besluitvorming in een duidelijk gestructureerd proces.

Wij ondersteunen provincies door te verduidelijken op welke onderdelen (gezamenlijke) koersbepaling van provincies nodig is. We doen dat voor zowel de korte als de langere termijn. En wij brengen in beeld op welke wijze gezamenlijk kan worden gewerkt aan een effectieve aanpak gericht op doelbereik met bijbehorend instrumentarium. We ondersteunen provincies proactief bij het uitvoeren van hun taak in alle fasen van het programma, maar nemen niet hun verantwoordelijkheden over.
Daarnaast ondersteunen we provincies om te komen tot duidelijke (samenwerkings)afspraken met het Rijk, waarbij ieder bijdraagt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden.
Het programma IPSN opereert vanuit de vereniging IPO en brengt daarbij de belangenbehartiging en beleidsvorming door het IPO bureau samen met de uitvoerings- en ondersteunende kracht van BIJ12. De programmaorganisatie is daartoe opgebouwd uit zowel medewerkers vanuit IPO bureau als vanuit BIJ12 (een deel van de bemensing wordt door BIJ12 en/of IPO ingehuurd t.b.v. de programmaorganisatie) en versterkt met detacheringen vanuit provincies.

Wie zoeken we?
Een ervaren en stevige beleidsadviseur. Je hebt ruime ervaring als beleidsadviseur op het gebied van landelijk gebied of milieu in een politiek bestuurlijke omgeving (ervaring met het stikstofdossier is daarbij een pré), bij voorkeur bij een provincie. Je bent strategisch, analytisch en kijkt ver vooruit. Tegelijk weet je strategie en lange termijn ontwikkelingen ook te vertalen in effectieve bestuurlijke adviezen met oog voor de uitvoering in het hier en nu. Je hebt het organisatorisch vermogen om de belangen en behoeften van de uitvoeringspraktijk binnen te brengen in het portfoliomanagement en de beleidscyclus van AERIUS. Je overziet de inhoud van het programma Stikstof en Natuur en de bestuurlijke/beleidsmatige keuzes en dilemma’s en draagt zorg voor integrale adviezen voor de ambtelijke en bestuurlijke commissie stikstof. Je kunt omgaan met verschillende belangen en een divers krachtenveld. Je werkt en denkt vanuit wat nodig is voor de 12 provincies.

Taken
Je gaat deel uitmaken van de programmaorganisatie IPSN en bent daarbij de rechterhand van de opgavemanager AERIUS. Samen met een team van specialisten, beleidsmedewerkers en overige adviseurs sta je aan de lat voor de voorbereiding van (bestuurlijke) besluitvorming door provincies op het vlak van het AERIUS instrumentarium. Dit doe je in nauwe afstemming met onze Rijkspartners vanuit het ministerie van LNV en IenW, alsmede met het RIVM dat het AERIUS instrumentarium in beheer heeft. Het AERIUS instrumentarium bestaat uit verschillende modules en ondersteunt van daaruit enerzijds de vergunningverlening d.m.v. een rekentool en register, maar anderzijds ook beleidsontwikkelingen en gebiedsplannen via bijvoorbeeld AERIUS Monitor. Jij helpt de opgavemanager om de samenhang en voortgang van de informatievoorziening vanuit AERIUS te organiseren en bewaken, waarbij de koppeling met VTH een voorname rol speelt. Je hebt goed overzicht op de opgaven waarvoor de programmalijn VTH van IPSN aan de lat staat, dit in samenhang met de andere programmalijnen en helpt vanuit die brede blik mee om waar dat nodig is beleids- of bestuurlijke adviezen op te stellen. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van IPSN, Bij12 en provincies en bent hands-on.

Wat vragen we?
Jij bent onze gedroomde kandidaat als:

 • je academisch denk- en werkniveau hebt, aangevuld met ervaring in bestuurlijke processen;
 • je aantoonbaar langdurige ervaring hebt met beleidsadvisering bij de overheid, bij voorkeur op het gebied van het landelijke gebied, milieu, landbouw en natuur (extra punten), ICT en bij voorkeur bij een provincie (extra punten);
 • dan wel je aantoonbare affiniteit hebt met het werkveld (natuur, landbouw, klimaat, water)
 • Je een brede blik hebt, nieuwsgierigheid bent naar de vraag achter de vraag, het leuk vindt om in een zeer dynamische omgeving tot ordentelijke en gemeenschappelijk gedragen adviezen te komen.
 • Je creatief en flexibel bent: je kan improviseren en daarmee de wendbaarheid van de organisatie vergroten.
 • je een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner bent in een interbestuurlijke setting;
 • je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving.
 • je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud / uitvoering.
 • Je een bruggenbouwer bent met communicatieve vaardigheden en verbindende capaciteiten.
 • Je onder hoge druk effectief en efficiënt kan blijven werken, daarbij lol blijft houden in het werk en je werk met de nodige humor doet.
 • Je andere collega’s motiveert om samen het gewenste resultaat te behalen.

De opdracht is voor 24 tot 32 uur per week, voor minimaal 1 jaar met de optie tot verlenging met 2 x 12 maanden. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).  
Binnen de organisatie wordt er hybride gewerkt; we hebben werkplekken in zowel Utrecht als Den Haag en daarnaast behoort thuiswerken ook tot een mogelijkheid
 

Inloggen