Programmamanager Regiodeal Foodvalley

Location
Utrecht
Start date
20/07/2021
End date
31/01/2023
Hours
20
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ150870
Share this request:

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling, Stikstof en Agenda Vitaal Platteland.

In het team Projectleiders en programmamanagers in het landelijk gebied  werken we aan de realisatie van de ambities die gesteld zijn ten aanzien van natuur, water, landbouw, erfgoed en recreatie. De vak van de mensen in het team is Project- en programmamanagement. Er is altijd ruimte voor groei, maar de basis kent geen geheimen meer voor je. In je projecten en programma’s ben je integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, realisatie- en evaluatiefase van één of meerdere projecten of programma’s. Vanuit dit team word je uitgezonden naar de verschillende uitvoeringsprojecten ne programma’s binnen de provincie.

Wat ga je doen
De provincie Utrecht is één van de initiatiefnemers van de Regiodeal. In het kader van deze Regiodeal werkt een groot aantal partijen samen aan drie sporen: (1) een versnelde transitie in de landbouw; (2) gezonde voeding en (3) versterking van het kennis en innovatiesysteem.  

Medio 2019 is de Regiodeal Foodvalley ondertekend door het Rijk (betrokken ministeries zijn LNV, BZK, I en W, EZK en VWS), de Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe. Vervolgens is een samenwerkingsovereenkomst binnen de regio uitgewerkt dat medio 2020 door bovengenoemde partijen, m.u.v. het Rijk, de 8 regiogemeenten, onderwijsinstellingen zoals de Universiteiten Utrecht en Wageningen, LTO en VNO-NCW Midden is ondertekend. Beide documenten vormen de basis voor de samenwerking in de uitvoering van de Regiodeal.

De daadwerkelijke uitvoering van de regiodeal, op basis van het daarvoor opgestelde uitvoerings-programma en de daaraan gekoppelde roadmap (mijlpalen planning)is vanaf medio 2020 op gang gekomen.

De Regiodeal is een diepte-investering in onze samenwerking met onze eigen gemeenten in (en rond) Foodvalley,Gelderse overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast  hebben we ons aangesloten bij de triple helix (met bedrijfsleven en kennisinstellingen) in de regio Foodvalley, die is omgebouwd naar de Economic Board Foodvalley. Hier komen thema’s aan de orde zoals: de Regionale Energie Strategie, de gebiedsgerichte stikstofaanpak, de woningbouw- en mobiliteitsopgave, klimaatadaptatie, de strategische (regionaal economische) agenda van Regio Foodvalley.

Om de activiteiten in goede banen te leiden en resultaten te boeken voor Utrecht en de regio zoeken we een inspirerende programmamanager met uithoudingsvermogen en een groot hart voor werken in de regio Met veel verschillende partners. Je maakt het verschil met je fijne gevoel voor wat politiek wenselijk is en ambtelijk haalbaar. Je weet anderen te motiveren en te inspireren en haakt gemakkelijk aan bij andere programma’s en ontwikkelingen..  
 
Waar het aankomt op keuzes maak je steeds een goede afweging tussen ‘meteen doen’ en ‘goed over nadenken’

Je dagelijkse werk bestaat uit:

 • aansturing van het programmateam Foodvalley;
 • het (laten) aanleveren van pilots binnen de drie sporen;
 • het opbouwen en onderhouden van netwerken
 • het vertalen en gebruiken van de opgedane kennis en resultaten binnen de verschillende disciplines in de provincie Utrecht;
 • het (laten) nemen van besluiten over benodigde investeringen en maatregelen.
 • informeren, afstemmen en meenemen van stakeholders waaronder de ambtelijk opdrachtgever, de bestuurder en de Staten.

Het is de bedoeling dat het programmateam grotendeels zelfstandig input gaat leveren binnen de drie sporen. Daarbij gaat het om: aanleveren van pilots, opbouwen en onderhouden netwerken vertalen nen gebruiken van de opgedane kennis en resultaten in de hele provincie Utrecht. De programmamanager zorgt voor afstemming, enthousiasmering en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van de inbreng van de kernteamleden.

Je werkt nauw samen met de Ambtelijk Opdrachtgever en organiseert zicht op de grote dossiers die in en rond Foodvalley spelen. Je werkt samen met alle stakeholders in de Regio èn met de alle relevante dossierhouders binnen de provincie Utrecht. Deze samenhang vertaal je samen met de Regio en de provincie Gelderland naar een gebiedsgerichte aanpak voor Foodvalley.

Je neemt de verantwoordelijkheid van dossierhouders niet over. Je hebt een coördinerende, signalerende en zo nodig interveniërende verantwoordelijkheid (in de zin dat, indien noodzakelijk, je het op het juiste niveau bespreekbaar maakt). En je bent voor de regio (in en rond Foodvalley) een toegankelijk eerste aanspreekpunt (een regio-accounthouder).

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
20
20/07/2021
09/06/2021
31/01/2023
Provincie Utrecht
SRQ150870
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
20/07/2021
31/01/2023
20

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling, Stikstof en Agenda Vitaal Platteland.

In het team Projectleiders en programmamanagers in het landelijk gebied  werken we aan de realisatie van de ambities die gesteld zijn ten aanzien van natuur, water, landbouw, erfgoed en recreatie. De vak van de mensen in het team is Project- en programmamanagement. Er is altijd ruimte voor groei, maar de basis kent geen geheimen meer voor je. In je projecten en programma’s ben je integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, realisatie- en evaluatiefase van één of meerdere projecten of programma’s. Vanuit dit team word je uitgezonden naar de verschillende uitvoeringsprojecten ne programma’s binnen de provincie.

Wat ga je doen
De provincie Utrecht is één van de initiatiefnemers van de Regiodeal. In het kader van deze Regiodeal werkt een groot aantal partijen samen aan drie sporen: (1) een versnelde transitie in de landbouw; (2) gezonde voeding en (3) versterking van het kennis en innovatiesysteem.  

Medio 2019 is de Regiodeal Foodvalley ondertekend door het Rijk (betrokken ministeries zijn LNV, BZK, I en W, EZK en VWS), de Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe. Vervolgens is een samenwerkingsovereenkomst binnen de regio uitgewerkt dat medio 2020 door bovengenoemde partijen, m.u.v. het Rijk, de 8 regiogemeenten, onderwijsinstellingen zoals de Universiteiten Utrecht en Wageningen, LTO en VNO-NCW Midden is ondertekend. Beide documenten vormen de basis voor de samenwerking in de uitvoering van de Regiodeal.

De daadwerkelijke uitvoering van de regiodeal, op basis van het daarvoor opgestelde uitvoerings-programma en de daaraan gekoppelde roadmap (mijlpalen planning)is vanaf medio 2020 op gang gekomen.

De Regiodeal is een diepte-investering in onze samenwerking met onze eigen gemeenten in (en rond) Foodvalley,Gelderse overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast  hebben we ons aangesloten bij de triple helix (met bedrijfsleven en kennisinstellingen) in de regio Foodvalley, die is omgebouwd naar de Economic Board Foodvalley. Hier komen thema’s aan de orde zoals: de Regionale Energie Strategie, de gebiedsgerichte stikstofaanpak, de woningbouw- en mobiliteitsopgave, klimaatadaptatie, de strategische (regionaal economische) agenda van Regio Foodvalley.

Om de activiteiten in goede banen te leiden en resultaten te boeken voor Utrecht en de regio zoeken we een inspirerende programmamanager met uithoudingsvermogen en een groot hart voor werken in de regio Met veel verschillende partners. Je maakt het verschil met je fijne gevoel voor wat politiek wenselijk is en ambtelijk haalbaar. Je weet anderen te motiveren en te inspireren en haakt gemakkelijk aan bij andere programma’s en ontwikkelingen..  
 
Waar het aankomt op keuzes maak je steeds een goede afweging tussen ‘meteen doen’ en ‘goed over nadenken’

Je dagelijkse werk bestaat uit:

 • aansturing van het programmateam Foodvalley;
 • het (laten) aanleveren van pilots binnen de drie sporen;
 • het opbouwen en onderhouden van netwerken
 • het vertalen en gebruiken van de opgedane kennis en resultaten binnen de verschillende disciplines in de provincie Utrecht;
 • het (laten) nemen van besluiten over benodigde investeringen en maatregelen.
 • informeren, afstemmen en meenemen van stakeholders waaronder de ambtelijk opdrachtgever, de bestuurder en de Staten.

Het is de bedoeling dat het programmateam grotendeels zelfstandig input gaat leveren binnen de drie sporen. Daarbij gaat het om: aanleveren van pilots, opbouwen en onderhouden netwerken vertalen nen gebruiken van de opgedane kennis en resultaten in de hele provincie Utrecht. De programmamanager zorgt voor afstemming, enthousiasmering en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van de inbreng van de kernteamleden.

Je werkt nauw samen met de Ambtelijk Opdrachtgever en organiseert zicht op de grote dossiers die in en rond Foodvalley spelen. Je werkt samen met alle stakeholders in de Regio èn met de alle relevante dossierhouders binnen de provincie Utrecht. Deze samenhang vertaal je samen met de Regio en de provincie Gelderland naar een gebiedsgerichte aanpak voor Foodvalley.

Je neemt de verantwoordelijkheid van dossierhouders niet over. Je hebt een coördinerende, signalerende en zo nodig interveniërende verantwoordelijkheid (in de zin dat, indien noodzakelijk, je het op het juiste niveau bespreekbaar maakt). En je bent voor de regio (in en rond Foodvalley) een toegankelijk eerste aanspreekpunt (een regio-accounthouder).

Inloggen