Senior adviseur VTH

Location
Utrecht
Start date
27/07/2020
End date
26/07/2021
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ142234
Share this request:
Heb jij ruime ervaring vergunningverlening en de (beleids)advisering hieromtrent, een goede mix tussen strategisch en operationeel, een goed organiserend vermogen en doe je dat graag binnen een dynamisch en bestuurlijk dossier, lees dan snel verder over deze uitdagende functie bij het Expertiseteam Stikstof en N2000 van BIJ12!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Waaraan werk je mee?

Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof.

Wat ga je doen?
In de functie van Senior adviseur VTH ondersteun je vanuit de uitvoeringsorganisatie BIJ12 de beleidsinhoudelijke advisering op het Thema VTH binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit Thema vormt middels een Themateam de schakel tussen uitvoering en beleid. Het team zorgt daarbij enerzijds voor de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming door provincies en anderzijds de uitvoering daarvan in de rol van bevoegd gezag. Hierbij speelt interdepartementale afstemming met het Rijk ook een voorname rol. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op het terrein van beleidslijnen voor vergunningverlening, waarbij een nauwe samenhang is met het rekenmodel AERIUS dat deze vergunningverlening ondersteunt. Onder het Themateam hangen diverse werkgroepen die nader uitwerking geven aan de beleidslijnen en in de benodigde afstemming voorzien ter implementatie en vervolgens uitvoering daarvan. Als senior adviseur zal jij deelnemen aan het Themateam en 1 of meerdere werkgroepen voorzitten. Hierbij kan ook sprake zijn van een rol als (deel)projectleider. De meerwaarde van medewerkers vanuit BIJ12 ligt daarbij in het ondersteunen van provincies via coördinatie, afstemming en initiëren van de benodigde informatie en documentatie ter uitvoering de te onderscheiden taken op het stikstofdossier.

Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000en ben jij voor VTH het eerste aanspreekpunt binnen het team. Daarbij draag je zorg voor een goede ontsluiting en afstemming van de VTH beleidslijnen richting het team. Het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, met helpdesk, campus en website voor alle gebruikers heeft daarbij bijzondere aandacht. De medewerkers van dat Informatiepunt, alsmede de back-office moeten deze rol goed en op basis van actuele informatie kunnen invullen, waarbij aandacht voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden essentieel is. Maar ook voor andere collega’s binnen het team is ontsluiting van deze informatie voor hun rol als specialist, dan wel proces- of projectondersteuner van groot belang. Hierbij combineer je eigen kennis met die van anderen op het vlak van o.a. (natuur)regelgeving, ecologie en het rekenmodel AERIUS.
Je bent zowel in het Themateam als binnen de unit in staat om op het niveau van een echte senior te adviseren binnen dit zeer politiek-bestuurlijke dossier, maar heb je tevens oog voor de consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Deze consequenties kan zowel intern provincies als interdepartementaal zodanig inbrengen dat hiermee tijdig en op het juiste niveau de belangen van provincies worden ingebracht.

Resumerend breng jij het team de gewenste ruime ervaring op het vlak van in het bijzonder vergunningverlening, maar ook toezicht en handhaving, vind jij het leuk om dit op een zeer politiek-bestuurlijk dossier te doen en krijg jij energie van het organiseren en samenbrengen van de daarvoor benodigde informatie en standpunten vanuit provincies.

Binnen het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 voer jij je taken uit in een leuk team met een goede balans tussen hard werken en ontspanning.
 
Intern

 • je overziet het geheel van het stikstofdossier en legt daarbinnen en -buiten de relevante verbanden;
 • je fungeert als echte senior adviseur op het vlak van VTH;
 • je bent daarbij een sparringpartner voor collega’s en IPO programmamanagement op het vlak van advisering VTH op zowel inhoudelijk als beleidsmatig vlak;
 • je signaleert en implementeert kansen om de dienstverlening van de unit op dat vlak te verbeteren;
 • je verzorgt als onderdeel van onze campus voorlichtingen en presentaties en fungeert als backoffice voor de helpdesk op het vlak van VTH.

Extern

 • je onderhoudt pro actief je netwerk binnen provincies en met het IPO bureau en maakt deel uit van het Themateam VTH;
 • je adviseert de provincies en het IPO bureau omtrent de nieuwe (beleids)aanpak of behartigt hun belangen in de interbestuurlijke samenwerking met het Rijk, dan wel andere decentrale overheden;
 • je signaleert daarvoor ontwikkelingen op aanpalende dossiers en vertaalt deze door naar implicaties voor het thema VTH binnen het stikstof dossier;
 • je fungeert als voorzitter of (deel)projectleider voor 1 of meerdere projecten van provincies binnen het programma stikstof.

Gemiddeld 24 – 32 uur per week
32 uur is een pre.
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Planning:
Publicatie:                               29 juni 2020
Sluiting vragenronde:             3 juli 2020
Sluiting inschrijving:                14 juli 2020
Interviews                               15 – 17 juli 2020
Voorlopige gunning:                20 juli 2020
Startdatum                               27 juli 2020         

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
27/07/2020
29/06/2020
26/07/2021
Provincie Utrecht
SRQ142234
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
27/07/2020
26/07/2021
32
Heb jij ruime ervaring vergunningverlening en de (beleids)advisering hieromtrent, een goede mix tussen strategisch en operationeel, een goed organiserend vermogen en doe je dat graag binnen een dynamisch en bestuurlijk dossier, lees dan snel verder over deze uitdagende functie bij het Expertiseteam Stikstof en N2000 van BIJ12!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Waaraan werk je mee?

Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof.

Wat ga je doen?
In de functie van Senior adviseur VTH ondersteun je vanuit de uitvoeringsorganisatie BIJ12 de beleidsinhoudelijke advisering op het Thema VTH binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit Thema vormt middels een Themateam de schakel tussen uitvoering en beleid. Het team zorgt daarbij enerzijds voor de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming door provincies en anderzijds de uitvoering daarvan in de rol van bevoegd gezag. Hierbij speelt interdepartementale afstemming met het Rijk ook een voorname rol. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op het terrein van beleidslijnen voor vergunningverlening, waarbij een nauwe samenhang is met het rekenmodel AERIUS dat deze vergunningverlening ondersteunt. Onder het Themateam hangen diverse werkgroepen die nader uitwerking geven aan de beleidslijnen en in de benodigde afstemming voorzien ter implementatie en vervolgens uitvoering daarvan. Als senior adviseur zal jij deelnemen aan het Themateam en 1 of meerdere werkgroepen voorzitten. Hierbij kan ook sprake zijn van een rol als (deel)projectleider. De meerwaarde van medewerkers vanuit BIJ12 ligt daarbij in het ondersteunen van provincies via coördinatie, afstemming en initiëren van de benodigde informatie en documentatie ter uitvoering de te onderscheiden taken op het stikstofdossier.

Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000en ben jij voor VTH het eerste aanspreekpunt binnen het team. Daarbij draag je zorg voor een goede ontsluiting en afstemming van de VTH beleidslijnen richting het team. Het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, met helpdesk, campus en website voor alle gebruikers heeft daarbij bijzondere aandacht. De medewerkers van dat Informatiepunt, alsmede de back-office moeten deze rol goed en op basis van actuele informatie kunnen invullen, waarbij aandacht voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden essentieel is. Maar ook voor andere collega’s binnen het team is ontsluiting van deze informatie voor hun rol als specialist, dan wel proces- of projectondersteuner van groot belang. Hierbij combineer je eigen kennis met die van anderen op het vlak van o.a. (natuur)regelgeving, ecologie en het rekenmodel AERIUS.
Je bent zowel in het Themateam als binnen de unit in staat om op het niveau van een echte senior te adviseren binnen dit zeer politiek-bestuurlijke dossier, maar heb je tevens oog voor de consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Deze consequenties kan zowel intern provincies als interdepartementaal zodanig inbrengen dat hiermee tijdig en op het juiste niveau de belangen van provincies worden ingebracht.

Resumerend breng jij het team de gewenste ruime ervaring op het vlak van in het bijzonder vergunningverlening, maar ook toezicht en handhaving, vind jij het leuk om dit op een zeer politiek-bestuurlijk dossier te doen en krijg jij energie van het organiseren en samenbrengen van de daarvoor benodigde informatie en standpunten vanuit provincies.

Binnen het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 voer jij je taken uit in een leuk team met een goede balans tussen hard werken en ontspanning.
 
Intern

 • je overziet het geheel van het stikstofdossier en legt daarbinnen en -buiten de relevante verbanden;
 • je fungeert als echte senior adviseur op het vlak van VTH;
 • je bent daarbij een sparringpartner voor collega’s en IPO programmamanagement op het vlak van advisering VTH op zowel inhoudelijk als beleidsmatig vlak;
 • je signaleert en implementeert kansen om de dienstverlening van de unit op dat vlak te verbeteren;
 • je verzorgt als onderdeel van onze campus voorlichtingen en presentaties en fungeert als backoffice voor de helpdesk op het vlak van VTH.

Extern

 • je onderhoudt pro actief je netwerk binnen provincies en met het IPO bureau en maakt deel uit van het Themateam VTH;
 • je adviseert de provincies en het IPO bureau omtrent de nieuwe (beleids)aanpak of behartigt hun belangen in de interbestuurlijke samenwerking met het Rijk, dan wel andere decentrale overheden;
 • je signaleert daarvoor ontwikkelingen op aanpalende dossiers en vertaalt deze door naar implicaties voor het thema VTH binnen het stikstof dossier;
 • je fungeert als voorzitter of (deel)projectleider voor 1 of meerdere projecten van provincies binnen het programma stikstof.

Gemiddeld 24 – 32 uur per week
32 uur is een pre.
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Planning:
Publicatie:                               29 juni 2020
Sluiting vragenronde:             3 juli 2020
Sluiting inschrijving:                14 juli 2020
Interviews                               15 – 17 juli 2020
Voorlopige gunning:                20 juli 2020
Startdatum                               27 juli 2020         

Inloggen