Senior juridisch adviseur

Location
Utrecht
Start date
08/10/2020
End date
31/03/2021
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ143763
Share this request:

Ben jij als jurist graag de schakel tussen beleid en uitvoering, heb jij een goed organiserend vermogen, heb je ervaring met de Wet natuurbescherming, houdt je van werken aan een zeer dynamisch en bestuurlijk dossier en ben je op korte termijn beschikbaar? Dan is BIJ12 op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Waaraan werk je mee?
Binnen het IPO/provincies werkt het Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) . Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de thema’s: Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Natuur, Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof.

Aard van de opdracht?
Gelijktijdig met deze uitvraag staat er een vacature uit voor de functie van senior juridisch adviseur. Deze opdracht heeft in eerste instantie tot doel om op korte termijn en voor een periode van een half jaar het huidige gat binnen het team op het vlak van juridische advisering te ondervangen. Gezien de aard en omvang van het dossier bestaat de mogelijkheid dat deze opdracht verdere verlengingen kent, maar zal dit op basis van de ontwikkelingen binnen het dossier en het functioneren nader beoordeeld worden. Afhankelijk van de termijn waarop er een nieuwe collega zal komen, ziet het werkpakket er als volgt uit en zal dit vervolgens worden bijgesteld. Mede om die reden is een bandbreedte in uren opgenomen.

Wat ja je doen?
In de functie van senior juridisch adviseur ben jij eerste aanspreekpunt voor onze unit met betrekking tot juridische advisering. Hierbij kan de vraagstelling vanuit de verschillende deelthema’s komen en is jouw rol om ook pro actief het belang van tijdige juridische betrokkenheid te borgen. In het bijzonder kan je denken aan juridische vraagstukken die zich voordoen op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook bij de (door)ontwikkeling van AERIUS en op het raakvlak met de meer beleidsmatige vraagstukken op dit dossier. Daarnaast vorm je de zgn. backoffice voor het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 dat bij BIJ12 is ondergebracht. Het betreft daarbij de meer specialistische juridische vragen.  

Naast voor het team zelf, voorzie je ook in advisering op deze onderwerpen ter ondersteuning van de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS). In het bijzonder heb je daarbij de rol als voorzitter van de provincie brede juridische werkgroep en ligt daar een organisatorische opgave om deze goed aan te laten sluiten bij de te onderscheiden opgaven binnen de IPS de om juridische advisering vragen. Hier ligt zowel een positioneringsvraagstuk, als een uitdaging om deze in organisatorische zin verder vorm te geven. Dit zal in nauwe afstemming zijn met de 6 thematrekkers binnen de IPS, die onder aansturing van de programmamanager invulling geven aan de diverse (beleids)opgaven binnen het dossier. Meer specifiek zal daarnaast jouw opdracht zijn om met de werkgroep overzicht te krijgen en houden omtrent de lopende en komende bezwaren en beroepen en hierin signalerend te zijn richting de IPS. Hierbij werk je nauw samen met de diverse juridische adviseurs vanuit provincies.

Daarnaast fungeer je als sparringspartner voor de twee juridische adviseurs die deel uitmaken van het IPS programmateam en werkzaam zijn voor IPO. Zij staan primair aan de lat voor de meer beleidsmatige juridische advisering, waarbij jij voor hen als sparringspartner fungeert en zo nodig de doorvertaling maakt richting uitvoeringspraktijk.

Resumerend ziet de functie van senior juridisch adviseur er intern alsvolgt uit:

 • Je bent dé deskundige op het gebied van de juridische kaders van Stikstof en Natura 2000 en ondersteunt daarmee o.m. het Themateam AERIUS dat vanuit BIJ12 wordt getrokken;
 • Je fungeert als backoffice voor het informatiepunt ten aanzien van juridische vragen van gebruikers en bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de producten en diensten van de unit;
 • Je bent sparringpartner voor collega’s en management op juridisch gebied;
 • Je signaleert kansen om de dienstverlening van de unit te verbeteren.

Zo ziet de functie van senior juridisch adviseur er extern eruit:

 • Je organiseert de samenwerking tussen de provincies rond juridische afstemming en advisering bij onder meer vergunningverlening, bezwaar- en beroepszaken en bredere advisering aan de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS).  Hiermee draag je zorg voor een goede inbreng van de juridisch kennis binnen provincies in het kader van de opgaven en projecten binnen de IPS;
 • Je werkt nauw samen met de twee juristen die vanuit IPO de meer strategische en beleidsadvisering voor hun rekening nemen en fungeert voor hen als sparringspartner;
 • Je adviseert aan de provincies omtrent de inhoud van regelgeving, jurisprudentie, de nieuwe (beleids)aanpak en over de kwaliteit van de uitvoering van die aanpak;
 • Je stemt met de juristen van provincies en Rijk af over ontwikkelingen op het gebied van juridische aspecten van Natura 2000 en in het bijzonder het stikstof dossier;
 • Je verzorgt als onderdeel van onze campus voorlichtingen en presentaties voor provincies of hun partners.

Kortom je hebt een adviserende en coördinerende rol op het raakvlak tussen uitvoering en beleid in een dossier dat politiek-bestuurlijk volop in beweging is.

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
08/10/2020
10/09/2020
31/03/2021
Provincie Utrecht
SRQ143763
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
08/10/2020
31/03/2021
32

Ben jij als jurist graag de schakel tussen beleid en uitvoering, heb jij een goed organiserend vermogen, heb je ervaring met de Wet natuurbescherming, houdt je van werken aan een zeer dynamisch en bestuurlijk dossier en ben je op korte termijn beschikbaar? Dan is BIJ12 op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Waaraan werk je mee?
Binnen het IPO/provincies werkt het Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) . Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de thema’s: Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Natuur, Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof.

Aard van de opdracht?
Gelijktijdig met deze uitvraag staat er een vacature uit voor de functie van senior juridisch adviseur. Deze opdracht heeft in eerste instantie tot doel om op korte termijn en voor een periode van een half jaar het huidige gat binnen het team op het vlak van juridische advisering te ondervangen. Gezien de aard en omvang van het dossier bestaat de mogelijkheid dat deze opdracht verdere verlengingen kent, maar zal dit op basis van de ontwikkelingen binnen het dossier en het functioneren nader beoordeeld worden. Afhankelijk van de termijn waarop er een nieuwe collega zal komen, ziet het werkpakket er als volgt uit en zal dit vervolgens worden bijgesteld. Mede om die reden is een bandbreedte in uren opgenomen.

Wat ja je doen?
In de functie van senior juridisch adviseur ben jij eerste aanspreekpunt voor onze unit met betrekking tot juridische advisering. Hierbij kan de vraagstelling vanuit de verschillende deelthema’s komen en is jouw rol om ook pro actief het belang van tijdige juridische betrokkenheid te borgen. In het bijzonder kan je denken aan juridische vraagstukken die zich voordoen op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook bij de (door)ontwikkeling van AERIUS en op het raakvlak met de meer beleidsmatige vraagstukken op dit dossier. Daarnaast vorm je de zgn. backoffice voor het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 dat bij BIJ12 is ondergebracht. Het betreft daarbij de meer specialistische juridische vragen.  

Naast voor het team zelf, voorzie je ook in advisering op deze onderwerpen ter ondersteuning van de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS). In het bijzonder heb je daarbij de rol als voorzitter van de provincie brede juridische werkgroep en ligt daar een organisatorische opgave om deze goed aan te laten sluiten bij de te onderscheiden opgaven binnen de IPS de om juridische advisering vragen. Hier ligt zowel een positioneringsvraagstuk, als een uitdaging om deze in organisatorische zin verder vorm te geven. Dit zal in nauwe afstemming zijn met de 6 thematrekkers binnen de IPS, die onder aansturing van de programmamanager invulling geven aan de diverse (beleids)opgaven binnen het dossier. Meer specifiek zal daarnaast jouw opdracht zijn om met de werkgroep overzicht te krijgen en houden omtrent de lopende en komende bezwaren en beroepen en hierin signalerend te zijn richting de IPS. Hierbij werk je nauw samen met de diverse juridische adviseurs vanuit provincies.

Daarnaast fungeer je als sparringspartner voor de twee juridische adviseurs die deel uitmaken van het IPS programmateam en werkzaam zijn voor IPO. Zij staan primair aan de lat voor de meer beleidsmatige juridische advisering, waarbij jij voor hen als sparringspartner fungeert en zo nodig de doorvertaling maakt richting uitvoeringspraktijk.

Resumerend ziet de functie van senior juridisch adviseur er intern alsvolgt uit:

 • Je bent dé deskundige op het gebied van de juridische kaders van Stikstof en Natura 2000 en ondersteunt daarmee o.m. het Themateam AERIUS dat vanuit BIJ12 wordt getrokken;
 • Je fungeert als backoffice voor het informatiepunt ten aanzien van juridische vragen van gebruikers en bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de producten en diensten van de unit;
 • Je bent sparringpartner voor collega’s en management op juridisch gebied;
 • Je signaleert kansen om de dienstverlening van de unit te verbeteren.

Zo ziet de functie van senior juridisch adviseur er extern eruit:

 • Je organiseert de samenwerking tussen de provincies rond juridische afstemming en advisering bij onder meer vergunningverlening, bezwaar- en beroepszaken en bredere advisering aan de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS).  Hiermee draag je zorg voor een goede inbreng van de juridisch kennis binnen provincies in het kader van de opgaven en projecten binnen de IPS;
 • Je werkt nauw samen met de twee juristen die vanuit IPO de meer strategische en beleidsadvisering voor hun rekening nemen en fungeert voor hen als sparringspartner;
 • Je adviseert aan de provincies omtrent de inhoud van regelgeving, jurisprudentie, de nieuwe (beleids)aanpak en over de kwaliteit van de uitvoering van die aanpak;
 • Je stemt met de juristen van provincies en Rijk af over ontwikkelingen op het gebied van juridische aspecten van Natura 2000 en in het bijzonder het stikstof dossier;
 • Je verzorgt als onderdeel van onze campus voorlichtingen en presentaties voor provincies of hun partners.

Kortom je hebt een adviserende en coördinerende rol op het raakvlak tussen uitvoering en beleid in een dossier dat politiek-bestuurlijk volop in beweging is.

 

Inloggen